.

.

RegulaminREGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych
 i Ogólnokształcących im. prof. K. Bielenina w  Brzeszczach


Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 2. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej.
 3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych organizując różnego rodzaje Akcje wspierające, itp.
 4. Promowanie idei przedsiębiorczości wolontariatu.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 6. Promowanie życia bez uzależnień.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat-to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących oraz wspomaga inicjatywy charytatywne
 2. Wolontariusz-osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym,
 3. Wolontariuszem może być uczeń PZ6, a jego praca może być świadczona również poza szkołą
 4. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2
Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
 3. Zapoznanie z ideą wolontariatu.
 4. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
  i bezinteresowności.
 5. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym.
 8. Współpraca z lokalnym środowiskiem


§ 3
Wolontariusze

1.      Wolontariuszem może zostać każdy uczeń PZ 6, który pragnie służyć innym.
2.      Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną ( w przypadku niepełnoletności wolontariusza)
3.      Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.      Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5.      Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6.      Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
7.      Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8.      Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9.      Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

Każdy członek Klubu ma prawo do:
·         jasno określonego zakresu obowiązków,
·         prośby o pomoc,
·         wnoszenia nowych pomysłów,
·         ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
·      ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu
                  zadaniami,
·   wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:
·         być osobą odpowiedzialną,
·         sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
·         być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której
                     pracuje,
·              zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
·              brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na     
           celu rozwój wolontariuszy.

§ 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:
 1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 3. Dyplom uznania.
 4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 5. List gratulacyjny do rodziców.
 6. Nagroda w Dniu Wolontariusza dla najaktywniejszych wolontariuszy.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz